Lid worden

Zoals iedere vereniging heeft Shadowzone Gaming leden. Leden bepalen de koers van de vereniging en hebben stemrecht op de algemene ledenvergaderingen. Het bestuur moet verantwoordelijkheid afleggen naar de leden en de leden controleren het beleid.

Om een lidmaatschapsaanvraag voor Shadowzone Gaming te kunnen doen moet je aan enkele eisen voldoen:

  1. momenteel SZG+ zijn;
  2. Betrokken zijn bij de vereniging en een aantal leden hebben leren kennen;
  3. Aanwezig zijn geweest op minimaal één fysieke activiteit georganiseerd door Shadowzone Gaming;
  4. óf
    een actieve rol spelen in de organisatie van Shadowzone Gaming;

  5. actief zijn in de voice kanalen van de Discord server van Shadowzone Gaming.


Denk je aan deze eisen te voldoen, neem dan contact op met het bestuur. Zodra je toegelaten wordt als lid is het vereist dat je ieder kalenderjaar een contributie van 25 euro betaalt. In het eerste jaar is het contributie afhankelijk van welk kwartaal je lid wordt en krijg je 5 euro korting op de contributie (dat betekent dat je slechts 20 euro betaalt). Ook ontvang je een korting van 5 euro op toekomstige contributiebetalingen als je via automatisch incasso betaalt of de contributie betaalt voor 1 februari van het nieuwe verenigingsjaar.

Meer weten over jouw rol als lid? Check deze pagina voor meer info!

Vul het formulier onderaan deze pagina in om een aanvraag te doen om lid te worden.

Naast dat je alle voordelen krijgt die donateurs ook hebben krijg je nog aanvullende voordelen. Deze kun je vinden door hier te klikken.
Kort gezegd is het verschil in rechten dat leden stemrecht hebben en een aantal extra voordelen hebben. Het verschil in plichten zit vooral in dat leden een actieve en betrokken rol in de vereniging moeten spelen en dat leden de jaarlijkse contributie moeten betalen, terwijl de enige eis voor donateurs is dat zij alleen maar de minimale jaarlijkse bijdrage aan donaties hoeven te betalen.

Donateurs zijn mensen die ieder jaar een financiële bijdrage leveren aan de vereniging. In ruil voor die financiële steun krijgen ze een aantal voordelen die anderen niet hebben. Donateur zijn is vrijblijvend en is op ieder moment op te zeggen.

Leden zijn er in iedere vereniging, anders kun je namelijk helemaal geen vereniging zijn. Het bestuur stelt richtlijnen op waar iemand aan moet voldoen voordat diegene lid kan worden. Dit staat omschreven in het Reglement van Shadowzone Gaming. Een lid betaalt ieder jaar contributie aan de vereniging om lid te mogen zijn. Leden hebben ook een aantal leuke voordelen voor de financiële steun aan de vereniging, maar hebben ook een aantal uitzonderlijke rechten. Zo kan niemand een lid toegang ontzeggen tot ledenvergaderingen en hebben leden stemrecht op die vergaderingen. Ook bepalen leden het lange termijn beleid en controleren ze het bestuur.

Het lidmaatschap kan niet op ieder moment worden opgezegd. Dit moet gaan volgens de procedure zoals te lezen is in de sectie hieronder.
Nee, dit kan alleen tegen het einde van het verenigingsjaar aan met de inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Hierop is uitzondering mogelijk. Dat is wanneer van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Bekijk de statuten voor de specifieke regels met betrekking tot beëindiging van het lidmaatschap.

- Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, is het desbetreffende lid de contributie van dat jaar alsnog voor het geheel verschuldigd.
- Als de Ledenvergadering heeft besloten tot verhoging van de contributie mag een lid niet zijn lidmaatschap stopzetten om het betalen van deze contributie uit de weg te gaan.
Volgens de wet zijn er verschillende soorten organisaties mogelijk. Een van die soorten organisaties is een vereniging. Een vereniging is een organisatie die bepaalde doelen nastreeft. Deze doelen staan omschreven in onze statuten. Een vereniging heeft in de basis twee belangrijke organen die beslissingen nemen: het bestuur en de ledenvergadering.

Het Bestuur voert het dagelijks bestuur en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. In onze statuten staat omschreven wat bestuursleden wel en niet mogen doen.

De Ledenvergadering bestaat uit de leden van de vereniging. Zij bepalen de lange termijn plannen, controleren het bestuur, kunnen bestuurders aannemen en ontslaan, kunnen de statuten wijzigen en hebben nog een aantal andere rechten waarmee ze kunnen zorgen dat de doelen van de vereniging worden nagestreefd. Ook is het verplicht dat er minimaal ieder jaar, uiterlijk zes maanden na het einde van het verenigingsjaar, een Algemene Ledenvergadering wordt georganiseerd. Hierin moet het bestuur het jaarverslag en financiële resultaten van het afgelopen verenigingsjaar presenteren aan de leden en moet het bestuur verantwoording afleggen aan de leden.
Voor een vereniging zijn er drie soorten documenten die van belang zijn: het Burgerlijk Wetboek, de Statuten en het Huishoudelijk Teglement.

Het Burgerlijk Wetboek is het Nederlands wetboek waarin de rechten en plichten van een vereniging omschreven staan. Simpelweg waar de vereniging zich wettelijk aan moet houden.

De statuten zijn het makkelijkst te omschrijven als de "grondwet" van een vereniging. In de statuten staan de belangrijkste regels die bij oprichting gemaakt zijn, de doelen van de vereniging en hoe de belangrijkste procedures verlopen. Om iets te kunnen wijzigen in de Statuten moeten de leden ermee instemmen op een ledenvergadering. Ook zijn er nog een aantal voorwaarden over hoeveel leden bij die vergadering aanwezig moeten zijn. De precieze voorwaarden kun je ook in onze statuten lezen.

Het (huishoudelijk) reglement is een document waarin regels en richtlijnen staan die een aanvulling zijn op de statuten. In Shadowzone Gaming wordt het huishoudelijk reglement vastgesteld door het bestuur en op de Algemene Jaarvergadering gecontroleerd en bevestigd door de leden.


Klik hier om lid te worden!